Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-8-2023

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

De Huiskamer van Enkhuizen, VOF

Westerstraat 65, Enkhuizen
0228554754

Het gebruik van persoonsgegevens door De Huiskamer van Enkhuizen

De Huiskamer van Enkhuizen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en WhatsApp. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
De Huiskamer van Enkhuizen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Beschikking
 • Intakeformulier
 • Gegevens in een risico-inventarisatie en ondersteuningsplan
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Zorgovereenkomsten

Doeleinden
De Huiskamer van Enkhuizen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat De Huiskamer van Enkhuizen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar
  dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
 • Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan De Huiskamer van Enkhuizen persoonsgegevens uitwisselen. De Huiskamer van Enkhuizen kan voor de
hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers.
In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer De Huiskamer van Enkhuizen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De Huiskamer van Enkhuizen zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
De Huiskamer van Enkhuizen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat De Huiskamer van Enkhuizen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Belangrijkste bewaartermijnen
Gegevens                                                                               Aantal jaren
Ondersteuningsplannen                                                      15
Andere gegevens (dossiers) die vanuit overheidswege
(bijv. belastingdienst) beschikbaar moet blijven              7

Waar wij uw gegevens bewaren
We bewaren uw gegevens achter slot en grendel op de locatie, op een laptop welke beveiligd is met een wachtwoord en alleen toegankelijk is voor de directie. Daarnaast wordt er een digitaal dossier aangemaakt in ons digitale rapportagesysteem ONS.

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van De Huiskamer van Enkhuizen zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens over cliënten. Voor medewerkers die werken met persoonsgegevens van relaties en medewerkers geldt een vergelijkbare geheimhoudingsplicht. Deze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen uit hoofde van functie over medewerkers en relaties bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. De medewerkers van De Huiskamer van Enkhuizen tekenen een geheimhoudingsverklaring alvorens zij toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaring
De Huiskamer van Enkhuizen vraagt de cliënt voor het opvragen, uitwisselen en inventariseren van informatie ten behoeven van de zorgverlening en voor het inzage door auditoren een toestemmingsverklaring te ondertekenen. 

Uw rechten
U heeft het recht om De Huiskamer van Enkhuizen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 5 werkdagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u De Huiskamer van Enkhuizen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
De Huiskamer van Enkhuizen, VOF
Westerstraat 65, 1601 AC, Enkhuizen
Of via e-mail: info@huiskamervanenkhuizen.nl
0228554754

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Huiskamer van Enkhuizen, laat dit dan vooral aan ons weten. U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De Huiskamer van Enkhuizen kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.